Forfet temporada raquetes i senders Tot Nòrdic 2023-24

70,00

Clear
SKU:
N/A
Category:
Share:

Forfet de raquetes i senders per a les 7 estacions nòrdiques
LLES – Aransa – Guils- Sant Joan de l’Erm – Tuixent – Bosc Virós i Tavascan

Accés il·limitat als senders i  itineraris de raquetes de neu a les 7 estacions Tot Nòrdic

CONDICIONS GENERALS DE VENDA DEL FORFET DE TEMPORADA DE RAQUETES “TOT NÒRDIC”

page1image50275888 page1image50277552

L’adquisició del forfet de temporada de raquetes Tot Nòrdic dona dret al seu titular a l’accés al llarg de la temporada d’hivern i de manera il·limitada als itineraris de raquetes de les estacions d’esquí nòrdic : Guils, Lles, Aransa, Sant Joan de l’Erm, Tuixent la Vansa, Virós VallFerrera i Tavascan. Sempre i quan dites estacions es trobin obertes al públic i es compleixin les normes de funcionament i seguretat internes de l’estació.

No s’estableix una durada i un abast determinats per a cada temporada d’hivern i, en aquest sentit, l’extensió de la temporada d’hivern dependrà de les condicions climatològiques, ambientals, de seguretat i d’usabilitat de les instal·lacions de l’estació en cada moment.

Per l’adquisició del forfet de temporada el titular haurà de informar obligatòriament les dades personals següents (DNI, NIE o passaport), la data de naixement i una fotografia actual. En relació a les condicions que es puguin aplicar segons l’edat de l’usuari, es tindran en compte les dades personals que derivin, en el moment de l’adquisició del forfet.

El preu del forfet de temporada de raquetes  NO inclou cobertura d’assegurança per accidents. L’estació posa a disposició dels clients la possibilitat d’adquirir una assegurança d’accidents de dia.

Tots els abonaments són personals i intransferibles. Queda totalment prohibida la seva revenda o cessió. La cessió, revenda, manipulació del suport, ús inadequat, o incompliment de les obligacions del titular o portador del forfet, és considerat un acte fraudulent del titular, o del portador del forfet. Sense perjudici de les accions legals que pugui emprendre l’estació contra el titular o contra el portador si és distint, l’ús fraudulent o l’incompliment dels deures i obligacions que s’assumeix en qualitat de portador o titular del forfet, comportarà la retirada immediata del suport/forfet per part del personal de l’estació sense que el titular en pugui exigir cap mena de compensació o indemnització.

Per a realitzar qualsevol reclamació o incidència en relació amb el forfet/abonament el titular haurà dirigir-se a l’estació a través de la qual ha fet la compra.page2image35173312 page2image35175040 page2image35170240 page2image35175232page2image35174272

Correu electrònic estacio@lles.net Telèfon 973 29 31 00page2image35640000 page2image35640192 page2image35640384 page2image35640576page2image35640768

 

NORMATIVA D’ÚS DELS FORFETS

1. En cas de pèrdua, robatori, deteriorament o manca de rebre els forfets de temporada:
– Robatori o pèrdua del forfet. Serà responsabilitat del client titular informar a l’estació del fet ocorregut de forma immediata. Es podrà expedir un duplicat amb un cost de 15.-€.

– Deteriorament del forfet. Es podrà expedir un duplicat amb un cost de 15.-€ prèvia entrega del forfet deteriorat.
– Oblit del forfet per al dia de raquetes. En el cas que eventualment el titular s’oblidi el forfet de temporada per al dia de raquetes, aquest haurà de venda de l’estació i demanar un forfet de raquetes del dia. Caldrà acreditar-se i justificar mitjançant el rebut de compra o demanar a l’estació on ha comprat el forfet que li faci un comprovant.
– En cas que no hagi rebut el forfet Tot Nòrdic caldrà presentar a l’estació de nòrdic corresponent el comprovant de compra i aquestes podran verificar la compra a través d’un llistat de venda actualitzat periòdicament.

2. El comportament inadequat o l’incompliment de les normes bàsiques d’utilització de les instal·lacions que a criteri del personal de l’estació posi en risc al propi titular o a tercers, així com l’incompliment de les instruccions, advertiments i senyalització de l’estació, facultarà al personal de l’estació per procedir a la retirada del forfet, tot això sense perjudici de les responsabilitats civils o penals en les que addicionalment hagués pogut incórrer el seu titular.

 

3. L’accés fora de pista, en itineraris tancats o no abalisats i senyalitzats per l’estació, o contra les advertències o instruccions en matèria de seguretat eximeix a l’estació de qualsevol responsabilitat.

4. És facultat de l’estació determinar les dates i horaris d’obertura i de tancament de les seves instal·lacions tenint en compte les circumstàncies tècniques i meteorològiques existents i les condicions de seguretat, així com qualsevol altres causes que puguin afectar el desenvolupament de l’activitat.

5. En cas d’ús fraudulent (revenda il·legal, cessió a tercers, falsificació, forfets perduts i trobats pel terra, etc.) el forfet serà retirat i no es retornarà. L’ús fraudulent de qualsevol abonament utilitzat per un tercer (inclosos familiars i amics), també implica la retirada del forfet.

6. El preu dels forfets i dels abonaments serà segons la tarifa vigent de la temporada en curs, publicada pels mitjans adequats dels que disposa l’estació.

  1. L’esquiador/raquetista estarà obligat a identificar-se a requeriment del personal de l’estació.
  2. El personal de l’estació us indicarà i informarà sobre qualsevol contingència no indicada anteriorment.
  3. L’adquisició de qualsevol producte implica l’acceptació de les condicions generals dels forfets, dels abonaments i la normativa d’ús dels forfets, les pistes i les instal·lacions.

Additional information

Enviament

Enviar a casa, Recullo a LLES, Recullo a Turisme Seu